Tiến sĩ Phan Phương Nam

Thuế, Tài chính, Ngân hàng

Giới thiệu

              Giảng viên Khoa Luật thương mại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

              Tiến sĩ Luật Kinh tế Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

1. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học, sau đại học

- Năm 2002 Cử nhân Luật thương mại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh;

- Năm 2007 Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh;

- Năm 2018: Hoàn thành Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

2. KINH NGHIỆM THỰC TẾ

- Chuyên viên pháp lý cho Công ty chứng khoán BSC (CTCK của Ngân hàng BIDV), một trong các công ty chứng khoán có nhiều thế mạnh trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam;

- Tham gia giảng dạy các lớp chuyên đề về chứng khoán, hợp đồng kinh tế cho VCCI, pháp luật về thuế cho các Trung tâm đào tạo các lớp Chứng chỉ Kế toán trưởng của Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm phát triển Khoa học kinh tế trực (CED), tham gia đào tạo F4 cho chương trình ICAEW tại Vietsourcing;

- Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng kinh tế, điều lệ, xây dựng các văn bản nội bộ, thực hiện các hoạt động liên quan về chứng khoán như hỗ trợ xây dựng hồ sơ phát hành chứng khoán, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa về thuế… như: Công ty may Thịnh Phát (Bình Dương), Công ty TNHH LauTan Luas Việt Nam, Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Châu Vĩnh Cường,…

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Giáo trình Luật thuế, Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức 2017, (đồng tác giả);

- Giáo trình Luật Ngân hàng, Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức 2016, (đồng tác giả);

- Cẩm nang tra cứu Pháp luật về lao động, NXB Chính trị Quốc gia 2016 (chủ biên);

- Những tình huống pháp luật phổ biến, NXB Chính trị Quốc gia 2018, (chủ biên);

- Bài viết “Vận dụng nguyên tắc công bằng trong ban hành thuế thu nhập cá nhân”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp – số 02/2007;

- Bài viết “Hoàn chỉnh cơ chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán trong giai đoạn giao dịch chứng khoán”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01(186)/2011;

- Bài viết “Một số vấn đề pháp lý về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty chứng khoán”, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 01(80)/2014;

- Bài viết “Kiến nghị hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 21(349) tháng 11/2017;

- Bài viết “Xung đột lợi ích trong quá trình hoạt động của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 01/2018;

- Bài viết “Vận dụng nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế tài sản”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15/2018.