Thạc sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê

Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp, Hợp đồng, Đấu thầu, Thương mại quốc tế

Giới thiệu

              Thạc sĩ Luật (Trường Luật - Đại học Nottingham, Vương quốc Anh)

            Chuyên viên tư vấn - Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL, thẻ Đại diện sở hữu công nghiệp

             KINH NGHIỆM:

    Từ năm 2015 đến nay:

- Chuyên viên tư vấn tại Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL.

- Trực tiếp tư vấn về sở hữu trí tuệ; tham gia các dự án về sở hữu trí tuệ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

   Từ 12/2015 đến 12/2020:Chuyên viên Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện công việc thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Tham mưu tư vấn pháp lý cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở - Ban, ngành Thành phố về các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu, tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Tham gia các dự án về sở hữu trí tuệ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ