Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Vũ

Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Cạnh tranh

Giới thiệu

                Giảng viên Khoa Luật Thương mại - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

           Tư vấn về lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại bao gồm pháp luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, cạnh tranh, thương mại điện tử...

                Kinh nghiệm đào tạo (Đào tạo đại học, sau đại học):
              Từ năm 2014 đến nay, ông giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc giảng dạy và nghiên cứu pháp luật, ông cũng là chuyên gia tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại cho các doanh nghiệp.