Thạc sĩ Từ Thanh Thảo

Luật kinh tế

Giới thiệu

               Giảng viên Khoa Luật Thương mại – Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

               Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật kinh tế

               Thạc sĩ Luật kinh tế

               Kinh nghiệm đào tạo(Đào tạo đại học, sau đại học):

- Từ năm 2008 - nay: Giảng viên Khoa Luật Thương mại - Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2012 - nay: Chuyên gia tư vấn cao cấp tại công ty tư vấn TNHH GICLAF, Công ty Luật LPVN.