Ngày 26/11/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc.

Theo đó, Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là “sổ đỏ”), phí đăng ký giao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký cư trú…

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 106 đã Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC như sau:

“i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Như vậy, Thông tư này đã chia phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm cấp lần đầu, cấp mới, trong khi đó ở thông tư cũ chỉ quy định “cấp” giấy chứng nhận.

Đặc biệt, Thông tư 106 còn sửa đổi quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) là khoản thu khi thực hiện chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí theo hồ sơ đăng ký hoặc số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc số thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận trên một giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các trường hợp đăng ký khác cho phù hợp”. 

 

Ban biên tập