Thông tư 106/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
106/2021/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
26-11-2021
10-01-2022