Luật 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
62/2020/QH14
Luật
Còn hiệu lực
17-06-2020
23-07-2020
01-01-2021