Luật 30/2009/QH12 Quy hoạch đô thị
30/2009/QH12
Luật
Hết hiệu lực một phần
17-06-2009
07-08-2009
01-01-2010