Quyết định 1818/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
1818/QĐ-BVHTTDL
Quyết định
Còn hiệu lực
02-08-2022
02-08-2022