Thông tư 23/2023/TT-BTNMT Sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
23/2023/TT-BTNMT
Thông tư
Chưa áp dụng
28-12-2023
15-02-2024