Nghị định 11/2024/NĐ-CP Quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2024/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
02-02-2024
02-02-2024