Hướng dẫn áp dụng văn bản luật Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn áp dụng văn bản luật
Không xác định