Hướng dẫn áp dụng văn bản luật Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về Luật thuế GTGT
Hướng dẫn áp dụng văn bản luật
Còn hiệu lực