TIỆN ÍCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Bảng thu nhập tính thuế và thuế suất

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất
1 Đến 05 TN x 5%
2 Trên 05 đến 10 TN x 10% - 0.25tr
3 Trên 10 đến 18 TN x 15% - 0.75tr
4 Trên 18 đến 32 TN x 20% - 1.65tr
5 Trên 32 đến 52 TN x 25% - 3.25tr
6 Trên 52 đến 80 TN x 30% - 5.85tr
7 Trên 80 TN x 35% - 9.85tr
Lưu ý

Thu nhập tính thuế không phải tổng thu nhập mà người lao động nhận được.