Nghị quyết 24/2008/QH12 Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự
24/2008/QH12
Nghị quyết
Hết hiệu lực một phần
14-11-2008
21-03-2009
28-11-2008