Nghị định 55/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
55/2020/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
22-05-2020
15-07-2020