Nghị định 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
29/2018/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
05-03-2018
24-03-2018
05-03-2018