Nghị định 29/2014/NĐ-CP Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
29/2014/NĐ-CP
Nghị định
Hết hiệu lực
10-04-2014
25-04-2014
01-06-2014