Nghị định 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản
17/2010/NĐ-CP
Nghị định
Hết hiệu lực
04-03-2010
19-03-2010
01-07-2010