Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
18/2015/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
14-02-2015
07-03-2015
01-04-2015