Quyết định 1652/QĐ-TCT Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
1652/QĐ-TCT
Quyết định
Còn hiệu lực
23-11-2021
23-11-2021