Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo
05/2021/TT-BGDĐT
Thông tư
Còn hiệu lực
12-03-2021
27-04-2021