Quyết định 1522/QĐ-BGTVT Sửa đổi, bổ sung khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không, sân bay Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không, sân bay Việt Nam
1522/QĐ-BGTVT
Quyết định
Còn hiệu lực
26-05-2017