Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
27/2018/TT-BTNMT
Thông tư
Còn hiệu lực
14-12-2018
01-03-2019