Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
24/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết
Còn hiệu lực
13-07-2020
13-07-2020