Nghị quyết 143/NQ-CP Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
143/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
04-10-2020
04-10-2020