Nghị quyết 13/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
03-02-2021
03-02-2021