Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
05/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết
Còn hiệu lực
13-07-2020
17-07-2020