Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
06/2022/TT-BVHTTDL
Thông tư
Chưa áp dụng
23-09-2022
01-01-2023