Ngày 20/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc từ 18 đơn vị giảm còn 16 đơn vị. Trong đó, các Vụ Địa phương I, II, III đã được quy định thay bằng Vụ Công tác dân tộc địa phương.

Cụ thể, tại Điều 3 của Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc gồm có:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

2. Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Vụ Pháp chế;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổng hợp;

6. Vụ Chính sách dân tộc;

7. Vụ Tuyên truyền;

8. Vụ Dân tộc thiểu số;

9. Vụ Công tác dân tộc địa phương;

10. Thanh tra;

11. Văn phòng;

12. Học viện Dân tộc;

13. Trung tâm Chuyển đổi số;

14. Báo Dân tộc và Phát triển;

15. Tạp chí Dân tộc;

16. Nhà khách Dân tộc.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 11 là các đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 12 đến khoản 16 là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Công tác dân tộc địa phương có các bộ phận phụ trách địa bàn đóng trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Cần Thơ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022

Ban biên tập