Mới đây, ngày 13/07/2022, Văn phòng chính phủ có ban hành Công văn 4379/VPCP-KGVX năm 2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nội dung của Công văn chủ yếu khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể là:

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm; yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tiếp đến, ngày 16/07/2022, Văn phòng Chính phủ cũng tiếp tục ban hành Công văn 4453/VPCP-KTTH năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg.

Theo đó, nội dung đáng chú ý của Công văn này là:

Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Ban biên tập