Ngày 23/11/2021, Tổng Cục thuế vừa ban hành Quyết định số 1652/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/1 lần đến giao dịch và giai đoạn năm 2020-2025 còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch.

Với mục tiêu chung là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, ngành Thuế số, nền kinh tế số, xã hội số.

Tổng cục Thuế đặt mục tiêu trong năm 2022 như sau:

-  Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

-  Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện TTHC thuế không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

-  Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/11/2021.

Ban biên tập