Vừa qua, ngày 15/7/2022 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, nội dung của Quyết định công bố 01 báo cáo định kỳ mới ban hành lĩnh vực thuế:

Đó là báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử).

Và quy định 04 báo cáo định kỳ thay thế trong lĩnh vực thuế gồm:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thay hóa đơn giấy;

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay báo cáo đối với biên lai giấy;

- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước thay thế bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế;

- Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử thay thế bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

Đồng thời, nội dung Quyết định còn nêu rõ 03 báo cáo định kỳ bãi bỏ gồm:

- Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

- Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử.

- Bảng kê thanh toán biên lai.

Quyết định 1421/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2022

Ban biên tập