Quyết định 273/QĐ-TANDTC năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
273/QĐ-TANDTC
Quyết định
Còn hiệu lực
15-09-2022
15-09-2022