Nghị quyết 72/NQ-CP Về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
72/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
03-10-2014
17-10-2014
15-12-2014