Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
06/2021/TT-BVHTTDL
Thông tư
Còn hiệu lực
22-07-2021
15-09-2021