Quyết định 605/QĐ-BNV Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành năm 2021
605/QĐ-BNV
Quyết định
Còn hiệu lực
14-05-2021
14-05-2021