Thông tư 56/2022/TT-BTC Hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
56/2022/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
16-09-2022
01-11-2022