Thông tư 46/2022/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
46/2022/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
28-07-2022
01-08-2022