Nghị định 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá
149/2016/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
20-06-2012
05-08-2012
01-01-2013