Nghị định 12/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
12/2021/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
24-02-2021
01-05-2021