Quyết định 2049/QĐ-TTg Về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội
2049/QĐ-TTg
Quyết định
Còn hiệu lực
07-12-2021
07-12-2021