Quyết định 1962/QĐ-TTg Về thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương
1962/QĐ-TTg
Quyết định
Còn hiệu lực
22-11-2021
22-11-2021