Nghị quyết 192/NQ-CP Thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km123+105,17 theo hình thức hợp đồng BT
192/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
31-12-2020
31-12-2020