Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
Thông tư liên tịch
Hết hiệu lực
26-09-2013
24-10-2013
26-11-2013