Nghị định 69/2010/NĐ-CP Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
69/2010/NĐ-CP
Nghị định
Hết hiệu lực một phần
21-06-2010
03-07-2010
10-08-2010