Quyết định 929/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
929/QĐ-TTg
Quyết định
Còn hiệu lực
03-08-2022
03-08-2022