Nghị định 62/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
62/2022/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
12-09-2022
12-09-2022